Mặt dựng khung nổi, kính xanh - Đức Vinh góp phần tô thêm nét son cho Công trình Văn phòng Công ty Điện Lực Bình Định-TP

Quy Nhơn.

Công trình đã thực hiện khác